Pedagogiken


Bild på barn som ritarBild på färger för olika röstlägenBild på snälla ordBild på nyckelpigor och siffrorBild på färgcirkeln

Våra barngrupper

På Ior har vi inga avdelningar men barnen är indelade i fyra till fem åldersgrupper. Antalet barn per grupp är ungefär 7 – 13 stycken, detta skiljer sig något åt från år till år. Verksamheten i grupperna planeras och utvärderas med Skolverkets läroplan och förskolans målsättning som grund. I varje grupp finns en förskollärare som ansvarar för undervisningen. När ett barn ska börja på Ior startar vi alltid med ett hembesök där barnet får träffa ”sin” pedagog i hemmiljö dagen innan inskolningen börjar.

I grupperna arbetar vi temainriktat, det kan vara allt från korta projekt som kanske bara räcker någon vecka till långa projekt som sträcker sig över en hel termin. Vi väljer projekt genom att ta till vara på barnens intressen, tankar och teorier. Ett projekt kan till exempel byggas upp runt en enda fråga som kommer från ett barn. För oss är det viktigt att barnen får känna att deras tankar och teorier tas på allvar och att det som de uttrycker är viktigt och intressant. Vi vill att barnen redan från början ska få lära sig att själva söka sin kunskap. Vi ger inte färdiga svar utan bollar tillbaka frågan. Rätt eller fel är inte alltid det viktigaste. Att få komma med en egen teori som fångas upp och sedan prövas enskilt eller tillsammans med kamraterna skapar självförtroende och gruppkänsla. Unikt med Iors gruppverksamhet är att vi har planerad gruppverksamhet fem dagar i veckan.

Pingviner

Den yngsta gruppen heter Pingvinerna och består av ett och tvååringar. Här jobbar alltid minst två pedagoger.

Apor

Det här är gruppen som kommer till som extra om vi har många yngre barn placerade. Här är barnen två till 3 år. Två pedagoger har ansvar för gruppen.

Krokodiler

Nästa grupp heter Krokodilerna och där går våra treåringar. Här har vi också två pedagoger.

Nyckelpigor

Sedan kommer fyraåringarna som kallas Nyckelpigorna. I den här gruppen är den en till två pedagoger, lite beroende på antalet barn.

Kråkor

Äldsta gruppen heter Kråkorna och här befinner sig våra femåringar som nu går sista året på förskolan. Här jobbar en pedagog.

Pedagogiken

Utgångspunkten i det pedagogiska arbetet är synen på barnen som kompetenta individer med stora inneboende möjligheter till utveckling och lärande. Det nyfikna, undersökande och kompetenta barnet står i centrum för hela vårt arbete. Vi ser vikten av att alla barn ska få ta plats, synas och ställas inför utmaningar anpassade efter deras egen personliga utvecklingsnivå.

På Ior har vi slagit fast vid att värden som integritet, solidaritet, respekt och ansvar tillsammans med tillhörande normer och handlingsanvisningar ska genomsyra hela förskolan. Vi uppmärksammar och förankrar ständigt dessa tillsammans med barnen. Exempelvis: Integritet: “Sluta!” och “Jag vill inte!” är starka uttryck som vi använder och respekterar. Solidaritet: På Ior ska ingen behöva vara ensam om man inte vill!

Trygghetskänslan är en förutsättning för utveckling och lärande. Vi lägger stor vikt på att skapa förutsättningar för en trygg struktur och miljö för barn, föräldrar och pedagoger. Här kommer sådant som dagsrytm, lokaler och särskild ansvarspersonal in, men också en gemenskap i form av att alla barn och pedagoger känner varandra och träffas varje dag.

Våra lokaler är föränderliga och inspirerande och lockar till lek och aktivitet. Vi har fasta och utbytbara hörnor som erbjuder olika miljöer och material. Vi ser leken som en mycket viktig del av vår verksamhet. Vi strävar hela tiden efter att skapa en miljö som lockar till olika former av lek. Alla barn är ute minst en gång om dagen, året runt. De små barnen sover i vagnar utomhus. Alla grupper går också regelbundet på utflykt.